visual details_post

Uit cijfers uit de Woonagenda 2020-2023 naar de opbouw van de woningvoorraad in combinatie met gegevens over huishoudens en hun inkomen, komt sterk naar voren dat betaalbare koopwoningen in heel Den Haag schaars zijn. Vanwege deze schaarste is onderzoek uitgevoerd naar de omvang van ‘buy to let’ in Den Haag, oftewel het opkopen van deze bestaande koopwoningen ten behoeve van verhuur.

Op deze manier kon worden vastgesteld in hoeverre er noodzaak is in Den Haag om de bestaande betaalbare koopwoningvoorraad te beschermen.

Het onderzoek is terug te vinden als bijlage 2 bij dit raadsvoorstel. Uit het onderzoek komt naar voren dat de opkoop van betaalbare koopwoningen in de laatste jaren is toegenomen. Een aanzienlijk deel van de wijken heeft hier bovengemiddeld vaak mee te maken. In wijken waar ‘buy to let’ op dit moment nog minder vaak plaatsvindt bestaat er, gelet op de opbouw van de woningvoorraad, een reëel risico dat hier ook in grote aantallen schaarse koopwoningen worden opgekocht. Het invoeren van de opkoopbescherming in de hele stad is kortom noodzakelijk om de schaarse betaalbare koopvoorraad te beschermen waardoor deze woningen toegankelijk blijven voor starters en doorstromers. Hieronder zijn de belangrijkste uitgangspunten opgenomen voor het beleid voor de Opkoopbescherming in Den Haag:

  • • De opkoopbescherming gaat gelden in de hele stad. Dat betekent dat het niet meer mogelijk wordt om zonder een vergunning een koopwoning binnen vier jaar na aankoop te verhuren als deze tot het betaalbare segment behoort.
  • • De grens voor betaalbare koopwoningen bedraagt € 355.000 per 1-1-2022. Dit sluit aan bij de vastgestelde en geïndexeerde prijsgrenzen van de Woonagenda 2020-2023. De prijssegmenten worden jaarlijks geïndexeerd. Er wordt uitgegaan van de WOZ-waarde van een woning.

Vanuit de landelijke wetgeving zijn er drie vormen van het in gebruik geven van een woonruimte aangewezen, waarvoor een vergunning kan worden verleend. Een vergunning om een woning na aankoop te mogen verhuren wordt afgegeven indien er sprake is van:

- verhuur aan bloed- of aanverwantschap in de eerste of tweede graad;

- tijdelijke verhuur van maximaal twaalf maanden, indien de eigenaar er zelf al minstens

twaalf maanden woont;

- een woonruimte die onlosmakelijk deel uitmaakt van een winkel-, kantoor of bedrijfsruimte.